5560
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง

ia

  • เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมการจัดการความเสี่ยง โดยผู้ช่วยสาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร เป็นประธานเปิดการอบรม วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้คือ 1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 2) เพื่อระดมความคิดเห็นถึงปัจจัย ระดับ และวิธีการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 3) เพื่อจัดทำแผนงานการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงาน และภาควิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
473 people like this