9110
อาจารย์เข้าร่วมฟังการนำเสนอสหกิจศึกษา บ.เบทาโกร ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ อ.ประกายจันทร์, อ.สาวิตรี และ อ.อนุสรณ์ ได้รับเชิญจากทางบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมราชาวดี จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ฝึกสหกิจศึกษาร่วมกับทางบริษัท ได้ทำการนำเสนอโครงงาน ตลอดจนมีการซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ฝึกสหกิจ รวมทั้งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการให้ความร่วมมือของบิิษัทเอกชนกับทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ... [29/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิเทศและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ /
967 people like this