8410
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 18.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2557 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบรางวัลผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าและปลาร้าบอง ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านปรุงสด นิทรรศการออกร้านอาหารพื้นบ้านแปรรูปของชุมชน กว่า 50 ร้าน การร่วมแสดงออกร้านและนิทรรศการอาหารของศูนย์วิจัยเฉพาะทางฯ ภาค/สาขา การประกวดผลิตภัณฑ์จากปลาร้า และ การเสวนาวิชาการ “การผลิตพืชอาหารปลอดภัย” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้คือ 1) เพื่อเผยแพร่นิทรรศการอาหารจากสินค้าชุมชนและถ่ายทอดความรู้การผลิตอาหารที่ปลอดภัย 2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารเกษตร 3) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐานการผลิตจากกลุ่มเกษตรกร 4) เพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และชุมชน เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก มีบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ ศูนย์อาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [29/08/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
688 people like this