7109
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร มข.พัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับมหาวิทยาลัยในเวียดนาม

ia

  • ระหว่างวันที่ 1-5 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยในวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เวลา ได้เข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2 มหาวิทยาลัย คือ Hanoi University of Science and technology และ Hanoi University of Agriculture ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ และ รองศาสตราจารย์สมปอง ธรรมศิริรักษ์ำทีมคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบผู้บริหาร ของ Hanoi University of Science and technology โดยมี Asoc. Prof. Dr. Pham Thu Thu Thuy – Vice President พร้อมด้วยทีมผู้บริหารของ Hanoi University of Science and technology ร่วมหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ Hanoi University of Science and technology ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยี และด้านวิศวกรรม ซึ่งมีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยในการหารือในครั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้เน้นย้ำในเรื่องการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย เพื่อก่อให้เกิดผลงานตีพิมพ์ร่วมกันระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางความร่วมมือทางด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่จะก่อให้เกิดองค์ความรู้ และการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อทั้งสองมหาวิทยาลัยในอนาคตต่อไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์อารันต์ พัฒโนทัย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ รองศาสตราจารย์เศกสรรค์ ยงวณิชย์ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำทีมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบ A/Prof. Dr. Nguyen Tat Canh-Vice Rector for Science Technology and International Affairs, Hanoi University of Agriculture ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในด้านการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรของฝ่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ใน Hanoi University of Agriculture ซึ่งประกอบไปด้วย ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ และ Master Degree of Rural Development Management (MRDM) นอกจากนี้ยังมีนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่อยู่ใน Hanoi University of Agriculture มาให้การต้อนรับ ผู้บริหารและคณะกรรมการวิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างอบอุ่น ซึ่งในการเข้าพบผู้บริหารของ Hanoi University of Agriculture ในครั้งนี้ นอกจากการเจรจาด้านการวิจัยพัฒนา แล้ว ผู้บริหารและคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การเกษตรที่ทันสมัยของ Hanoi University of Agriculture โดยการเข้าพบผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เน้นย้ำและหารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป การพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในครั้งนี้ ทางผู้บริหารฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโอกาสได้เข้าพบ Professor Dr. Nguyen Dong Phong - President University of Economics ho Chi Minh City และ Prof. Dr. Pham QUANG TEUNG – Vice Rector – National Economics University และได้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี นำทีมคณะกรรมการวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยชั้นนำ ในประเทศสังคมนิยมเวียดนาม หารือแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับทั้งสองมหาวิทยาลัยต่อไป โดยทั้งสองมหาวิยาลัยได้ให้การตอบรับ และยินดีสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งด้านการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศต่อไป ... [03/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
763 people like this