7189
การระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ(โครงการแก่งละว้า)

ia

  • เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2557 รศ.ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว อ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ผศ.อรุณีพงศ์ ศรีสถาพร นางสินี ชุ่มช่ำ นางชะเยาว์ นาคำ นางสุจินดา พิมลี และนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา ได้จัดประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ (โครงการแก่งละว้า)ณ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ที่ได้มาสรุปงานวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฟาร์มให้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนางขวัญ อีกทั้งเป็นการต่อยอดการวิจัยในครั้งต่อไป ... Link [30/08/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
615 people like this