6565
นักศึกษา จาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาศึกษาดูงาน คณะเกษตรศาสตร์และศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง)

ia

  • เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 19 คน เดินทางมาศึกษาดูงานที่คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยนักศึกษามีความสนใจรับความรู้ทางด้านการผลิตอาหารในประเทศไทย ในช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายพิเศษของ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ในหัวข้อเรื่อง การผลิตอาหารในด้าน Plant BioControl และ Native Chicken Production ณ ห้องประชุม 1 อาคารคณะเกษตรศาสตร์ AG08 ชั้น 2 เพื่อให้ทราบถึงความรู้ทางด้านการผลิตอาหารในประเทศไทย และเป็นการประชาสัมพันธ์อาหารที่ทำมาจากผลิตภัณฑ์จากคณะเกษตรศาสตร์และศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และผศ.สจี กัณหาเรียง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษา จากประเทศญี่ปุ่น ในเรื่องการเกษตร และเทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์ปีกเบื้องต้น (ไก่พื้นเมือง) เรื่องการจัดการการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ด้านพันธุ์ไก่พื้นเมือง ระบบการเลี้ยงไก่พื้นเมือง และลักษณะเด่นของไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จดทะเบียนพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ ประดู่หางดำ มข.55 และ ชี เคเคยู 12 และยังรวมไปถึงไก่พันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แก่นทอง พันธุ์ไข่มุกอีสาน พันธุ์สร้อยนิล และพันธุ์สร้อยเพชร โดยเป็นการบรรยายเชิงประสบการณ์ เพื่อให้ความรู้พัฒนาทักษะให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเกษตรและเห็นคุณค่าของการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้มาใช้ในการพัฒนาตัวเอง ... [01/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
554 people like this