6914
อาจารย์กลุ่มวิจัยยางพารานำทีมนักศึกษาร่วมเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติยางพารา

ia

  • อาจารย์กลุ่มวิจัยยางพาราจากหลากหลายสาขาวิชาได้แก่ ผศ.ดร. สุภัทร อิศรางกูล ณ อยุธยา อ.ดร. อรุณี พรหมคำบุตร และ อ. ประกายจันทร์ นิ่มกิ่งรัตน์ นำทีมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 6 คน เข้าร่วมเสนอผลงานทั้งแบบ oral and poster ในงานประชุมวิชาการนานาชาติยางพารา ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 ... [04/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / ประกายจันทร์
910 people like this