6485
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11

ia

  • เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเวทีรับฟังวิสัยทัศน์จากผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 เพื่อให้บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับฟังวิสัยทัศน์ และนโยบายในการบริหารงาน โดยมีผู้เสนอตัวเข้าสู่กระบวนการสรรหาอธิการบดีคนที่ 11 ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 3 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ศาตราจารย์นายแพทย์วีระชัย โควสุวรรณ และ รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
596 people like this