6723
กิจกรรมประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5

ia

  • สาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาสาขากีฏวิทยามีความสนใจแมลงต่างๆที่อยู่รอบตัว ได้ศึกษาชนิดของแมลงที่พบ และลักษณะชีววิทยารวมถึงแหล่งอาศัยของแมลงตามธรรมชาตินอกเหนือจากบทเรียน ซึ่งนับว่าเป็นส่วนช่วยให้นักศึกษามีความกระตือรือร้นและมีโอกาสเชื่อมโยงกับความรู้ที่ศึกษา รวมทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของแมลงต่างๆผ่านภาพถ่ายอีกด้วย เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 สาขากีฏวิทยาได้ทำการตัดสินภาพถ่ายแมลงในโครงการประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5 โดยมี รองศาสตราจารย์ สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ให้เกียรติเป็นผู้ตัดสิน โดยภาพรางวัลชนะเลิศการโหวต ตัดสินจากยอดกดไลด์ จาก facebook ในชื่อ “การประกวดภาพถ่ายแมลงครั้งที่ 5” ผลการตัดสิน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ สีลาชม รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ นางสาวขนิษฐา แก้วสีขาว รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาววราภรณ์ อุ่นนาวิน รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายศักดิ์ชัย คุณมี และ นางสาวกรวิภา พงษ์อนันต์ และ รางวัลชนะเลิศการโหวต ได้แก่ นายอิสระพงษ์ วรผาบ ... [05/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: ประกายจันทร์ / ประกายจันทร์
761 people like this