5069
มหาวิทยาลัยสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรมที่คณะเกษตรและศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยฯ

ia

  • ตามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญได้จัดทำโครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับกัมพูชาอันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกัน โดยได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนการดูงานระหว่าง Royal University of Agriculture of Cambodia กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านการเกษตรของทั้งสองประเทศ 2)เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเกษตรระหว่างกัน 3)เพื่อรองรับการเกิดขึ้นของประชาคม ASEAN ในปี 2558 จากการดำเนินงานดังกล่าวได้ส่งผลให้ทั้งสองมหาวิทยาลัยมีความใกล้ชิดกันและก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยฝ่ายกัมพูชาได้ขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ทางนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture of Cambodia ประเทศกัมพูชา มาศึกษาดูงานทางด้านการเกษตรที่คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยเครือข่ายวิจัยวิจัยพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) โดยไดรับเกียรติจากรศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และผศ.ดร.สจี กัณหาเรียง นักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในเรื่องการจัดการการเลี้ยง ด้านพันธุ์ไก่พื้นเมือง ระบบการเลี้ยง และลักษณะเด่นของไก่พื้นเมืองที่ทางศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาฯได้จดทะเบียนพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ ประดู่หางดำ มข.55 และ ชี เคเคยู 12 และยังรวมไปถึงไก่พันธุ์สังเคราะห์ 4 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์แก่นทอง พันธุ์ไข่มุกอีสาน พันธุ์สร้อยนิล และพันธุ์สร้อยเพชร ซึ่งจากการสอบถามผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานในภาพรวมถึงกิจกรรมในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า เป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย และสามารถนำเอาความรู้เรื่องไก่พื้นเมืองที่ได้กลับไปพัฒนาในด้านการเกษตรของประเทศต่อไป หลังจากดูงานทางด้านฟาร์มไก่พื้นเมืองเสร็จ เวลา 15.00-16.30 น. รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้บรรยายให้กับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานในเรื่อง “Indigenous Chicken Production and Management” การบรรยายในครั้งนี้เป็นการบรรยายให้ทราบถึงการจัดการเรื่องไก่พื้นเมืองในประเทศไทย และการให้แนวคิดกับผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทราบถึงการเลือกรับประทานอาหาร “Functional Food” ซึ่งไก่พื้นเมืองก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของอาหารสุขภาพอีกด้วย ... [04/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
421 people like this