5875
นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากพี่สู่น้อง

ia

  • ด้วยสาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ คณะเกษตรศาสตร์ มีนโยบายผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ กล่าวคือ มีสมรรถนะทั้งด้านวิชาการ และบุคลิกภาพ สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตหรือนำไปใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาในขั้นสูงต่อไป และมีทัศนคติที่ดี มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ทางการเกษตร ก่อนเลือกสาขาวิชาเอก สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี มีความสามัคคี และมีความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทร สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ จึงได้จัดโครงการ การถ่ายทอดประสบการณ์ที่ดีจากพี่สู่น้อง ระหว่างนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ในวันที่ 8 กันยายน 2557 ณ ห้อง 7011 คณะเกษตรศาสตร์ ในกิจกรรมการฝึกงานหน่วยที่ 1 เพื่อการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีประธานสาขาวิชาพืชไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมศ บันเทิง อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ และคุณคุณพรทิพย์พา ชุมแวงวาปี ให้คำปรึกษา และวิทยากรรับเชิญจากสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาพืชไร่ นางสาวจริยา แสงหาชัย สาขาวิชาพืชสวน นายวิวัฒน์ ศรีมุกดา สาขาวิชาโรคพืช นางสาว พรสวรรค์ คำภาสัน สาขาวิชากีฎวิทยา นายยศชลากร สูขอยู่ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม นางสาวรุจิรา ศรีเคนขันธ์ ภาควิชาสัตวศาสตร์ นางสาวเบญจมาศ คนแข็ง ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร นายสุรเดช ทะส่วย และภาควิชาส่งเสริมการเกษตร นางสาวสุภารัตน์ ผังดี ... [22/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
725 people like this