5417
การพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสสู่สังคมอาเซียน

ia

  • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามารถใช้ในการสื่อสารได้อย่างสากล ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน ประกอบกับประเทศไทยได้ลงนามเพื่อเข้าสู่สมาคมอาเซียน ซึ่งจะทำให้ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเขียนประวัติ การสัมภาษณ์งานและการเขียนเรียงความด้วยภาษาอังกฤษนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะทำให้บัณฑิตสาขาพืชไร่มีโอกาสในการสมัครเข้าทำงานในต่างประเทศได้มากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาของสาขาพืชไร่มีความพร้อม ความสามารถและเป็นบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ พร้อมทั้งมีโอกาสในการเข้าทำงานในตลาดงานอาเซียนต่อไป สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์ฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษฯ ให้แก่นักศึกษาสาขาพืชไร่ขึ้น ... [22/09/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
619 people like this