6405
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556

ia

  • เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2556 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของคณะ ดังนี้คือ ผลการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) การปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญและการแสดงผลลัพธ์การดำเนินงานที่มีพัฒนาการก้าวกระโดด และเรื่องอื่นๆ เช่น ปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ปัญหา อุปสรรค และความร่วมมือของบุคลากร จากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รองคณบดี หัวหน้าภาค ผู้ประสานงานสาขาวิชา เลขานุการคณะ หัวหน้างาน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษา ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการสรุปผลการประเมิน นำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม และระดับคะแนน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ (EdPEx) ในครั้งนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจรย์ ดร.นวลฉวี แสงชัย และ รองศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ถนนแก้ว เป็นกรรมการตรวจประเมิน และนายฤทธิ์ชัย รัตนพลที เป็นผู้สังเกตุการณ์ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
536 people like this