6471
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน KKU Show and Share ครั้งที่ 7

ia

  • เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 09.00 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน The 7th KKU Show and Share โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์พิษณุ อุตตมะเวทิน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในงาน ZONE 1 : บริเวณเวทีกลาง มีการเล่าประสบการณ์ของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ และการแสดงดนตรี ZONE 2 : บริเวณบอร์ดนิทรรศการ เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ซึ่งเสนอโดยบุคคล/ทีมงาน แบ่งผลงานออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี (Good Governance : GG) ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการบริหารการวิจัย ด้านการบริการวิชาการสังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานประเภทวีดีทัศน์ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแก่คณะกรรมการ โดยในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ การประกวดผลงานประเภทโปสเตอร์ ด้านการผลิตบัณฑิต น.ส.นริศรา สวยรูป ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ชื่อผลงาน "การผลิตไก่เนื้อเชิงธุรกิจ" ด้านการบริหารการวิจัย ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์-ไก่พื้นเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท ชื่อผลงาน "การนำเสนอเผยแพร่ผลงานของศูนย์เครือข่ายวิจัย และพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ไก่พื้นเมือง" ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม น.ส.นริศรา สวยรูป ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท ชื่อผลงาน "เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง" ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม น.ส.ศรีนวล คณานิตย์ ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท ชื่อผลงาน "ไหว้ครู วิถีแห่งการคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม" การประกวดผลงานประเภทวีดีทัศน์ ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์-ไก่พื้นเมือง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท ชื่อผลงาน "การนำเสนอเผยแพร่ไก่ประดูหางดำ มข. 55" ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [26/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์-ไก่พื้นเมือง
688 people like this