11598
คณะเกษตรฯ มข. อบรมพนักงานซินเจนทาซีดส์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

ia

  • เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การลดความชื้นและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด" ให้แก่วิศวกรและพนักงาน หัวหน้างานผลิตของโรงงาน และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด จำนวน 45 คน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ กลับไปใช้ในบริษัทฯ และขยายผลไปยังบริษัทฯในเครือ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับและเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ ผู้จัดการโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2555 ณ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี ศิริ กล่าวว่า “ประเทศไทยมีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ 20,000 เมตริกตัน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,500 ล้านบาท หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวโพดออกจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์แล้ว กระบวนการลดความชื้นการกะเทาะ และกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญที่สุด ซึ่งจะทำให้คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ในด้านความงอก ความแข็งแรง และสามารถเก็บรักษาไว้ได้ยาวนาน โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันของตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทวีความรุนแรงมากขึ้นจากบริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาขั้นตอนในกระบวนการการปรับปรุงสภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ดีเพิ่มมากขึ้น และการสร้างองค์ความรู้ เพิ่มทักษะในระดับการปฏิบัติงานที่นำไปใช้ในการผลิตได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักและเข้าใจถึงกระบวนการในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีผลต่อคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดีขึ้น และสามารถปรับแต่งการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่ดีอันนำมาซึ่งคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ดี” รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การลดความชื้นและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ให้แก่วิศวกรและพนักงาน หัวหน้างานผลิตของโรงงาน และฝ่ายตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของบริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในบริษัทฯ และขยายผลไปยังบริษัทฯในเครือ โดยเน้นหัวข้อการลดความชื้นและการปรับปรุงคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเข้าใจ การปฏิบัติงาน เพิ่มประสบการณ์การใช้และควบคุมเครื่องจักร ในการลดความชื้น และให้ตระหนักถึงผลกระทบของกระบวนการ ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด” นายทวีศักดิ์ ศรีบุตรตา ผจก.ฝ่ายโรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด จังหวัดลพบุรี กล่าวถึงเหตุผลและความเชื่อมั่นที่นำพนักงานของบริษัท มาฝึกอบรมหลักสูตร การลดความชื้นและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “เชื่อมั่นในความเป็นสถาบันมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะด้านเกษตรศาสตร์ ที่ไม่เป็นรองใคร โดยอันดับแรกคือ มั่นใจในเชิงวิชาการว่าสามารถสนับสนุนให้แก่บริษัทได้แน่ๆ อันดับสองคือ สืบเนื่องจากได้เคยเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ได้นำผลผลิตมาทดลองใช้กับเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ และได้นำหลักการและวิธีการไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจ พบว่าสามารถใช้งานได้จริง และในด้านพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ มีอยู่นั้น ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะให้องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญกับพนักงาน และพนักงานทุกคนก็ควรได้รับองค์ความรู้หลักการพื้นฐานในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปพัฒนาองค์ความรู้ ในการลดความชื้นและปรับปรุงสภาพและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต่อไป” การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การลดความชื้นและการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มีการบรรยายเชิงหลักการและทฤษฎี โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิศวกรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตลอดจนวิทยากรจากภาคเอกชน เน้นการฝึกปฏิบัติในโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ติดตามผลจากการปฏิบัติ วิเคราะห์ผล โดยทีมวิทยากร จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.บุญมี ศิริ นายจักรพงษ์ กางโสภา นางสาวธิดารัตน์ แก้วคำ และนางสาวพจนา สีขาว บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง การทดสอบความเข้าใจเกี่ยวข้องกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ แนะนำโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด กระบวนการปรับปรุงสภาพกับคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การสาธิตการใช้เครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ชนิดต่างๆ สาธิตการใช้และการปรับแต่งการทำงานของเครื่องในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การคัดแยกและตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบความชื้น ด้วยวิธีการต่างๆ การปรับค่าความชื้นด้วยวิธีมาตรฐาน การตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ก่อนการเข้ากระบวนการปรับปรุงสภาพ การตรวจสอบความงอกของข้าวโพด การประเมินต้นอ่อน การประเมินความแข็งแรงเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด การปรับแก้ความแปรปรวนของความงอก การยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ การประเมินและการทำนายคุณภาพเมล็ดพันธุ์ และในส่วนของการปฏิบัติการในระดับโรงงานนั้น มีการบรรยายเกี่ยวกับ โครงสร้างและการปฏิบัติของศูนย์ข้าวจังหวัดขอนแก่น การปรับทำงานของเครื่องลดความชื้น การปรับการทำงานของเครื่องปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ การปรับการทำงานของเครื่องคลุกสารเคมี สุดท้ายคือ การอภิปรายแนวทางพัฒนาระบบการลดความชื้นและ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ในระดับโรงงาน ในส่วนของนักวิชาการศูนย์ข้าวขอนแก่น สำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนายสุน กสิเสรีวงศ์ และนายกิตติศักดิ์ เอกรุณ ได้บรรยายและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง หลักการลดความชื้นของข้าวโพดและข้าวในระดับโรงงาน การปรับแต่งการทำงานของเครื่องลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสม การตรวจสอบประสิทธิภาพของการลดความชื้น หลักการและกระบวนการในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ระดับโรงงาน การปรับแต่งการทำงานของเครื่องในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการตรวจสอบประสิทธิภาพของการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ... [21/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1334 people like this