8938
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.30 – 11.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดงานงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึกและมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ต่อมาได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ รองศาสตราจารย์ ดร.กัณหา บุญพรหมมา กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการและกล่าวแสดงความรู้สึก อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ ผู้แทนสายผู้สอน นายกิตติศักดิ์ สิงหา ผู้แทนสายสนับสนุน กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของคณะเกษตรศาสตร์ ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 27 ท่าน เป็นคณาจารย์จำนวน 10 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 17 ท่าน ... [30/09/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
915 people like this