8008
คณะเกษตรศาสตร์ มข. เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานมุทิตาจิตพร้อมมอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ หิรัญสาลี ประธานชมรมผู้สูงอายุ มข. กล่าวต้อนรับผู้เกษียณอายุราชการเข้าสู่ชมรมฯ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิรุฬ เหล่าภัทรเกษม ผู้แทนบุคลากรสายผู้สอน นางนายิกา เดิดขุนทด ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน และนายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุนลูกจ้างประจำ กล่าวแสดงความรู้สึก ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 150 ท่าน เป็นคณาจารย์และข้าราชการจำนวน 58 ท่าน และบุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 92 ท่าน ... [03/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
731 people like this