7220
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูป ร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87

ia

  • เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 14.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของแตงแคนตาลูป ร่วมกับเกษตรกรและภาคเอกชนโดยใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การใช้เชื้อ Streptomyces-87 ในการควบคุมโรค และส่งเสริมการเจริญของพืช ให้แก่เกษตรกรและบริษัทเอกชนผู้ปลูกเมล่อน 2) เพื่อส่งมอบเชื้อให้เกษตรกร และบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมโครงการนำไปทดสอบใช้เชื้อในแปลง วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล และทีมงาน มีผู้เข้าร่วมอบรมจาก บริษัทสามเหลี่ยมเมล็ดพันธุ์จำกัด จังหวัดลำพูน บริษัทเชียงใหม่ซีดส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ และ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
602 people like this