9059
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยเข้ารับการฝึกงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ นายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ และคณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์อีกหลายท่านร่วมให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นำโดย นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง นางเย็นจิต เหลืองไตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นางสาวชูจิต บุตรดี ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน เข้ารับการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนเข้ารับการฝึกงานด้านการประมงจำนวน 13 คน ด้านการผลิตพืชจำนวน 8 คน ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 9 คน และได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย นางสาวชูจิต บุตรดี ผู้ประสานงานโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ และคอมพิวเตอร์ตามความสนใจอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ และมีความเป็นนักวิจัย โดย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย มีระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
882 people like this