6153
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมสานเสวนา ระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูง มข.

ia

  • 30 พฤศจิกายน 2555 ที่วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมสานเสวนาเพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งมีดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยนำโดย รศดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน เข้าร่วมจำนวน 45 ท่าน โดยมี ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “บทบาทสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมาย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวในพิธีเปิดว่า การที่จะนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายได้ทุกท่านต้องทำงานร่วมกัน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่จะได้สานเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนในการเป็นต้นแบบของการนำภูมิปัญญาต่อยอดทางการศึกษาต่อไป ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ได้มีบรรยายพิเศษ “How to Build a World Class University : Challenges and Opportunities” โดย Prof. Dr. Edward Hundert ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมรับฟังอย่างตั้งใจและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมพลังสมองถึงสภาพปัจจุบันปัญหา ทิศทางแนวโน้ม และความเป็นไปได้ของการพัฒนางานด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร และการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทันต่อภาวะเสี่ยงของการไปไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด เพื่อนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการ และการกระจายความรับผิดชอบร่วมกัน : โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งคณบดีได้ร่วมกันสะท้อนความตั้งใจลความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันนำพามหาวิทยาลัยให้ไปสู่การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดไว้คือ “เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ อันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเซีย อันดับ 1 ใน 400 ของโลก วันสุดท้ายของการประชุม 2 ธันวาคม 2555 ได้มีการนำเสนอแผนปฏิบัติการและกระจายความรับผิดชอบ เพื่อยกระดับงานด้านการวิจัย ด้านการเรียนการสอน หลักสูตร และด้านการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.เกษม นันทชัย คณบดีคณะเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ ธิติเมธาโรจน์ เป็นตัวแทนกลุ่มย่อยทั้ง 3 กลุ่ม ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการสรุปการสะท้อนผล โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น , ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และ Prof. Dr. Edward Hundert การประชุมร่วมกันระหว่างสภาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกในการเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารงานเชิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน ทั้งในส่วนของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง ในขณะที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็จะได้ร่วมกันพิจารณาและทบทวนถึงนโยบายการบริหารงานแบบรอบด้าน เพื่อนำไปสู่การวางแผนสำหรับการปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมและบังเกิดผลในเชิงรูปธรรม ทั้งนี้เพื่อนำมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปสู่เป้าหมายตามที่กำหนดต่อไป ... [03/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
672 people like this