11444
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ia

  • เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง สถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบัน ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ที่เข้ารับการฝึกงาน จำนวน 30 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย นอกจากจะได้รับความรู้ในเรื่องของสถานการณ์การผลิตพืชสวนในปัจจุบันแล้ว นักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างไรให้ชีวิตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลาอีกด้วย ณ ห้องพวงชมพู อาคารปฏิบัติการพืชสวน 2 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
1206 people like this