7513
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกงาน และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชั้น ม. 5 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักเรียนที่ผ่านการเข้ารับการฝึกงานด้านการประมงจำนวน 13 คน ด้านการผลิตพืชจำนวน 8 คน ด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 9 คน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
621 people like this