7832
คณะเกษตรศาสตร์ มข. รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อนจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 44

ia

  • เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นผู้รับมอบโต๊ะม้าหินอ่อนจากศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 44 จำนวน 15 ชุด เพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปใช้ในการนั่งพักผ่อน อ่านหนังสือตลอดจนนั่งรับประทานอาหารและร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า รุ่นที่ 44 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นและคณาจารย์ภายในคณะ รวมถึงเป็นการสร้างความรักความผูกพันในสถาบัน ณ โรงอาหารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นเป็นกิจกรรมพบประสังสรรค์ระหว่างรุ่นโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ ตุลาพิทักษ์ เป็นประธานในงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [27/10/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / วัชชิระ/มลฑา
745 people like this