6708
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ ให้กับนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น

ia

  • วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 รศ.ดร.มนต์ชัน ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมผู้บริหาร รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าพบนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เพื่อมอบกระเช้าไข่สดเนื่องในวาระดิถีวันปีใหม่ พร้อมพูดคุยการประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2556 และการเผยแพร่องค์ความรู้ งานวิจัยด้านการเกษตรผ่านสื่อสาธารณะ และความร่วมมือในด้านต่างๆ ... [04/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
635 people like this