5548
คณะเกษตรศาสตร์ มข. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับอธิการบดี มข. คนที่ 11

ia

  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ที่ได้รับมติ จากสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนที่ 11 ณ อาคารศิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [03/11/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
535 people like this