8014
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กมล เลิศรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo Gakugei University และ Osaka Kyoiku University จำนวน 13 คน จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “Food and Agriculture Education and On-site School Experiences” ซึ่งจัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย Prof.Iwata Yasuyuki, Assoc.Prof.Suzuki Naoki และ Mr.Iwasawa Daisuke เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา “Food and Agriculture Education and On-site School Experiences” จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยและญี่ปุ่นได้เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการศึกษาทางด้านอาหารและเกษตรกรรม ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจในด้านวัฒนธรรมโรงเรียนและวิชาชีพครูของทั้งสองประเทศ ซึ่งในส่วนของการจัดกิจกรรมในประเทศไทยนั้น นักศึกษาและอาจารย์จากประเทศญี่ปุ่น มีกำหนดเดินทางมาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2557 ... [03/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
714 people like this