7740
หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ (ASTO) ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาชุมชน

ia

  • เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตว์ศาสตร์(Animal Science Training and Outreach Unit : ASTO) ลงพื้นที่ชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่บ้านนาหว้า-นาคำ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นผลมาจากความต้องการของชุมชนผู้เลี้ยงไก่ไข่ซึ่งมีจำนวน 35 หลังคาเรือน เลี้ยงไก่ไข่ทั้งสิ้น 482 ตัว เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องไก่ไข่ฟองเล็ก ขนร่วง ขาไม่มีแรง ไม่กินอาหาร และขาดความรู้เรื่องวัคซีน ในการเลี้ยงไก่ไข่แบบปล่อยเลี้ยง เกษตรกรจึงมีความต้องการการฝึกอบรมรวมทั้งความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำไปปรับใช้ภายในชุมชน ภาควิชาสัตวศาสตร์ ในฐานะที่เป็นขุมปัญญาด้านการเกษตรปศุสัตว์ของภาคอีสาน มีพันธกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการผลิตปศุสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านสัตวศาสตร์ หลักสูตรที่ 1: เทคโนโลยีการเลี้ยงไก่ไข่ จากฟาร์มสู่ผู้บริโภค เพื่อนำความรู้ แนวคิด แนวทางการแก้ไขปัญหาลงสู่พื้นที่ชุมชนจริง โดยมีวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ประกอบด้วย อ.ดร.สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน (อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์) นางสาวนริศรา สวยรูป (นักวิชาการเกษตร) นางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล (นักวิชาการเกษตร) นายชานนท์ ทองดี (พนักงานการเกษตร) และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 11 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ การลงสู่พื้นที่จริง นอกจากจะช่วยเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตปศุสัตว์อย่างแท้จริงแล้ว ยังก่อให้เกิดเครือข่ายของความร่วมมือระหว่างภาควิชาฯ กับชุมชนภายนอก เป็นโอกาสที่ดีในการนำนักศึกษาเข้าไปในพื้นที่จริง เพื่อให้เห็นปัญหา ได้มุมมองใหม่ ได้ร่วมแก้ไขปัญหากับเกษตรกรอย่างจริงจัง และนอกจากนี้ปัญหาของเกษตรกรยังสามารถเกิดเป็นโจทย์วิจัยได้ และภูมิปัญญาที่เกิดจากเกษตกรที่ทำได้ดีอยู่แล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดเป็นงานวิจัยที่เป็นการบูรณาการภูมิปัญญากับวิชาการต่อไป ... [06/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ (ASTO) ภาควิชาสัตวศาสตร์ / หน่วยฝึกอบรมและพัฒนาด้านสัตวศาสตร์ (ASTO) ภาควิชาสัตวศาสตร์
749 people like this