8468
นศ.ป.เอก คณะเกษตรฯ มข. ทำวิจัย รูปแบบการทำสวนครัวในประเทศเวียดนาม

ia

  • นางสาวพิจิกา ทิมสุกใส นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Comparative Study of Home gardens of Ethnic Groups in Sakon Nakhon Basin, Northeast Thailand โดยมี Prof. Dr. A. Terry Rambo เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ไปรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ประเทศเวียดนาม โดยศึกษารูปแบบการทำสวนครัวของชนเผ่า Cao Lan ในจังหวัด Tuyen Quang ซึ่งเป็นชนเผ่าที่มีภาษาพูดคล้ายภาษาไทย และชนเผ่า Kinh ในจังหวัด Ha Tinh ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศเวียดนาม โดยศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในระหว่างวันที่ 16 กันยายน ถึง 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ชนเผ่า Cao Lan มีรูปแบบการทำสวนครัวคล้ายกับชนเผ่าไท ในลุ่มน้ำสกลนคร ในขณะที่ชนเผ่า Kinh ก็มีรูปแบบการทำสวนครัวคล้ายกับคนไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า อิทธิพลของวัฒนธรรมมีผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตของประชาชนแม้จะผ่านระยะเวลามาอย่างยาวนาน (คลิกอ่านรายละเอียดเอกสารแนบ ) ในการศึกษาวิจัยในต่างประเทศครั้งนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและวิจัย จากโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (the Higher Education Research Promotion and National Research University Project of Thailand) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี Prof. Dr. A. Terry Rambo ได้ไปให้คำปรึกษาในการทำการวิจัย และได้รับการช่วยเหลือจาก Hanoi University of Agriculture’s Center for Agricultural Research and Ecological Studies (CARES) โดย Dr.Tr?n ??c Vi?n อธิการบดีของ Hanoi University of Agriculture, Dr. Nguy?n Thanh L?m ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จากสาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Dr. Nguy?n Thi Bich Yen ผู้อำนวยการของ CARES ... [24/12/2012]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
1749 people like this