7746
อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมสมาชิกสภาเกษตรกรที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ia

  • เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ. ศาลาประชาสุข เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช สภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมการพัฒนาผลผลิตพริกให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพริกในลุ่มน้ำปากพนัง จำนวน 70 คน โดยมีนายประทีป กลีบแก้ว ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม วิทยากรโดย อาจารย์ วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หัวหน้าโครงการ การพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความสอดคล้องกับปัญหาที่เกิดขึ้นและมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเกษตรกร การชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร โดยนำประสบการณ์จากการทำงานวิจัย มาปรับใช้กับการแก้ไข การวางแผนการผลิตและการตลาดของเกษตรกร เพราะเกษตรกรปลูกพริกพันธุ์ลูกผสม เพื่อเก็บพริกขายเป็นพริกเขียว โดยมีตลาดหลัก คือ ส่งเข้าสู่ตลาดหัวอิฐ เพื่อรวบรวมปรับปรุงคุณภาพเบื้องต้น ก่อนส่งไปขายยังประเทศมาเลเชีย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรที่ปลูกพริก ให้เข้าสู่ระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ GAP ก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากนั้นได้มีการสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันโรคพริกที่เกิดจากเชื้อราที่เป็นกันมาก เพราะช่วงที่มีการปลูกพริกมาก ตั้งแต่เดือน ธันวาคม-มกราคม และเริ่มเก็บพริกเขียวขาย ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธุ์-กรกฎาคม ช่วงเดือนมีนาคมนั้นมักมีฝนตกเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาโรครากเน่า-โคนเน่า ยอดไหม้และยอดเปื่อย เป็นต้น อีกทั้งเกษตรกรได้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อขอจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อการร่วมกันบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร และการเชื่อมโยงกลุ่มพริกปลอดภัยกับจังหวัดอื่นๆต่อไป เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวางแผนการผลิตพริกปลอดภัย ลดปัญหาเรื่องการผลิตมากจนเกิดปัญหาพริกล้นตลาด อันเป็นเหตุให้ราคาพริกที่เกษตรกรขายได้มีราคาตกต่ำ ... [10/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: อ.วีระ ภาคอุทัย / อ.วีระ ภาคอุทัย
669 people like this