8759
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย

ia

  • เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย HE.Mr.Simon Roded Ambassador, Embassy of Isreel in Thailand โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร แก้วบริสุทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ในการให้การต้อนรับ และปรึกษาหารือทางด้านความมือในด้านวิชาการเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมให้สำหรับประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เช่น ลาว กัมพูชา เวียดนาม รวมถึงพม่า รวมถึงโครงการที่จะรับนักศึกษาให้ไปฝึกงานที่ประเทศอิสราเอลด้วย ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้นเมื่อเวลา 10.30 น. เอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย และคณะได้เดินทางต่อไปที่ ศูนย์ปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กมล เลิศรัตน์ หัวหน้าศูนย์ฯ เป็นผู้ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมแปลงทดลองงานแสดงระบบน้ำและระบบปุ๋ย ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศอิสราเอลและมหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้เยี่ยมชมโครงการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ซึ่งเอกอัครราชทูตอิสราเอล ประจำประเทศไทย ได้ให้ความชื่นชมแปลงทดลองงานแสดงระบบน้ำและระบบปุ๋ย ว่าเป็นระบบการเกษตรที่ใช้น้ำน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชื่นชมโครงการปลูกผักร่วมกับการเลี้ยงปลา ว่าเป็นระบบที่ถูกออกแบบมาได้เป็นอย่างดีช่วยประหยัดพื้นที่ ดูแลรักษาง่าย ใช้แรงงานน้อยและประหยัดน้ำเป็นอย่างมาก ... [11/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
817 people like this