4812
คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัย เซ็น MOU กับ คณะสัตวศาสตร์ University of Haluoleo

The Dean and Associate Dean for Research and Technology Transfer signed MOU with Faculty of Animal Science, University of Haluoleo
ia

  • วันที่ 11 พย 57 คณบดี ได้เซ็น MOU กับ คณะสัตวศาสตร์ University of Haluoleo ประเทศอินโดนีเซีย โดยจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้ง ป ตรี บัณฑิต กับอาจารย์ เพื่อทำงานวิจัยร่วมกัน และTraining ด้านต่างๆร่วมกัน ... [11/12/1957]




    ia

  • Reported/Photo by: สมสมร แก้วบริสุทธิ์ / วิโรจน์ ภัทรจินดา
347 people like this