5523
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ทำการเสนอชื่อคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการเสนอชื่อคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ และนับคะแนน เวลา 15.00 น. ณ ลานห้องโถง อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสรรหาคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการนับคะแนน โดยผลการเสนอชื่อในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ มีผู้มาใช้สิทธิ์เสนอชื่อคิดเป็น 73.26% จากผู้ที่มีสิทธิ์เสนอชื่อทั้งหมด 101 คน ... [12/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
426 people like this