4846
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ คณะเกษตรศาสตร์ มข. เป็นประธานในการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงตัวชี้วัดเกณฑ์การประกันคุณภาพแก่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน และประธานหลักสูตรการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/11/2014]




    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / จุฬาลักษณ์
349 people like this