9359
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมงาน ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

ia

  • เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมงาน “ค้นฟ้า...หาสูตรน้ำพริก” ที่สำนักงานอำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในพิธีเปิด และให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานของโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะ ได้แก่ นายประสงค์ ประไพตระกูล ผอ. กองส่งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ๋ย นายธวัชชัย สิทธิวีระกูล เกษตรจังหวัดแพร่ นายการัณย์ เกื้อวันชัย นายอำเภอหนองม่วงไข่ นายประภาส สานอูป เกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ นางสิริลักษณ์ ภูมินทร์ รักษาการแทนเกษตรอำเภอหนองม่วงไข่ โดยมีอาจารย์วีระ ภาคอุทัย อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ช่วยนักวิจัยโครงการการพัฒนาระบบการตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัย จังหวัดแพร่ น่าน และชัยภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยฯ ภายในงานมีการจัดประกวดน้ำพริกที่ทำจากพริกสดและพริกแห้ง การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้าน การสาธิตการขยายสารชีวภัณฑ์โดยกลุ่มเกษตรกร การออกร้านแสดงสินค้าของเอกชน ทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น ... [14/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: อ.วีระ ภาคอุทัย / อ.วีระ ภาคอุทัย
891 people like this