5654
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Faculty of Animal Science, University of Haluoleo, INDONESIA

ia

  • ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Faculty of Animal Science, University of Haluoleo ณ ประเทศอินโดนีเชีย โดยได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนอาจารย์ เพื่อทำงานวิจัยและการฝึกอบรมต่างๆ ร่วมกัน ... [13/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
443 people like this