8258
ศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทและสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศราชอาณาจักรภูฏาน

ia

  • วันที่ 26-30 กันยายน 2555 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ ได้รับเชิญจาก Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan เพื่อศึกษาดูงานด้านการเกษตรและสังคมชนบทของประเทศราชอาณาจักรภูฏาน และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ กับ Ccllege of Natural Resource (CNR), The Royal University of Bhutan ณ ประเทศราชอาณาจักรภูฏาน โดยร่วมเดินทางกับรศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย และรศ.ดร.บุญมี ศิริ ภาควิชาพืชไร่ ... [18/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
838 people like this