4996
ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน ติดตามโครงการข้าวไร่และไก่พื้นเมือง ที่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ia

  • เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ออกติดตามโครงการข้าวไร่และไก่พื้นเมือง ที่บ้านซับผุด ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสอบถามถึงสภาพการปลูกข้าวไร่ และสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ได้ทำการส่งเสริม ในส่วนของข้าวไร่นั้น การดำเนินโครงการฯ มีการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้องค์ความรู้ในด้านกระบวนการปลูกข้าวไร่ จัดอบรมความรู้จากนักวิชาการ และจัดการกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปลูกข้าวจนถึงเก็บเกี่ยว จากการสอบถามในส่วนของข้าวไร่ พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อพันธุ์ข้าวไร่ที่ได้นำไปปลูกเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ผลผลิตสูง เกษตรกรนำข้าวมาหุงรับประทานมีความนุ่มและหอมมาก ในส่วนของไก่พื้นเมือง การดำเนินโครงการฯ มีการสนับสนุนไก่พื้นเมืองในรูปแบบธนาคารไก่พื้นเมือง โดยให้เกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นชุดเทคโนโลยีเล็กประกอบด้วย(ไก่พื้นเมืองเพศผู้ 1 ตัว และไก่พื้นเมืองเพศเมีย 3 ตัว) และให้องค์ความรู้ในด้านกระบวนการเลี้ยง จัดฝึกอบรมจากนักวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ตั้งแต่การฟักไข่จนถึงไก่โต และสอบถามเกษตรกร พบว่า ไก่พื้นเมืองของเกษตรกรมีการแพร่พันธุ์ได้จำนวน 2-3 รุ่น แม่ไก่มีความสามารถในการคุ้ยเขี่ยหาอาหารเป็นอย่างดี สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี การเจริญเติบโตไว ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อไก่พื้นเมือง เกษตรกรมีความพึงพอใจในพันธุ์ไก่อย่างมาก จากที่ได้ดำเนินโครงการฯ เกษตรกรสามารถนำความรู้เทคโนโลยีไปพัฒนาและปรับใช้ในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และเกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนำมาลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงการนำไปขายเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป ... [14/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
393 people like this