5383
สาขาวิชาพืชไร่จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหาร

ia

  • สาขาวิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทบนโต๊ะอาหารสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาพืชไร่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนจบการศึกษาและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม รองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ซึ่งมีการจัดการเรียนรู้เรื่องมารยาทการเข้าสังคม การฝึกรับประทานอาหารแบบ European โดยมีการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารและเรียนรู้ขั้นตอนการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบแผนของต่างประเทศ ตลอดจนมารยาทในการเข้าสังคม ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน จ. ขอนแก่น ... [17/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
606 people like this