6876
อาจารย์ชาวต่างประเทศ จาก United States Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์

ia

  • Dr William F. Anderson จาก United States Department of Agriculture (USDA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เดินทางมาพบปะหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ. ดร. ประสิทธิ์ ใจศีลและคณาจารย์สาขาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ และนำเสนอสัมมนาเรื่อง Bioenergy Feedstock Crop Research at Tifton GA ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมสาขาพืชไร่ ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ... [18/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
639 people like this