7605
ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ia

  • วันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ทีมผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และนายสงัด ปัญญาพฤกษ์ เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ นำกระเช้ามอบแด่ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออำนวยพรและขอพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พร้อมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [07/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
737 people like this