6457
คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ เสนาธิการกองพันทหารราบที่ 6 เข้าร่วมการลงแขกเกี่ยวข้าวที่สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด

ia

  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม หัวหน้าสถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับพันเอกธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพันทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และผู้แทนจากบริษัทเบทาโกร เข้าร่วมพิธีเปิดการลงแขกเกี่ยวข้าวในโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพลทหารจากกองพันทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ดในการเข้าร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ด้วย ... Link [24/11/2014]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: พจมาลย์ ลาภลือชา / พจมาลย์ ลาภลือชา
510 people like this