6609
ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯพร้อมด้วยผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ร่วมงานลงแขกเกี่ยวข้าว ณ กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ia

  • เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ประภัสสร เกียรติสุรนนท์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผศ.ดร.วุฒิไกร บุญคุ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวางแผน รศ.ดร.เทวินทร์ วงษ์พระลับ อ.สพ.ญ.ดร. วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล พร้อมด้วยนายกฤษฎา เจริญมูล และนายฤทธิ์ สุดโต เข้าร่วมโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 และท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง (ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรอบค่ายทหาร) กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการเกี่ยวข้าวร่วมกันระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ กองพลทหารราบที่ 6 และบริษัทเบทาโกร โดยโครงการนี้ได้ เล็งเห็นว่า ท้องถิ่นเป็นถิ่นที่เราเกิดมาและอาศัยอยู่ตลอดชีวิต มีสิ่งดีๆที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี เป็นสนามฝึกที่มีความหมาย มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาชีวิตและสังคม ในหมู่บ้าน “การลงแขกเกี่ยวข้าว” ก็ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ใกล้จะสูญสิ้นไป เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆเริ่มเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจ วัฒนธรรม ประเพณีไทยในเรื่องเกี่ยวกับการ “ลงแขกเกี่ยวข้าว” จึงได้มีการจัดโครงงานนี้ขึ้นเพื่อการสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป เพราะการเรียนรู้จากการดูและการได้ทดลองปฏิบัติจริงนั้น จะช่วยกระตุ้นกระบวนการเรียนรู้ การคิดของทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน ทำให้มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีความสามัคคี รู้จักการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ได้รับประสบการณ์ที่แท้จริงที่เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดทัศนคติที่ดีกับความยากลำบากของชาวนา และเห็นคุณค่าความสำคัญของข้าวมาก เกิดทัศนคติที่ดีกับความยากลำบากของชาวนาและเห็นคุณค่าความสำคัญของข้าวมากขึ้น ภายในงานพันเอก ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 6 กล่าวเปิดงานร่วมกับรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และตัวแทนจากบริษัทเบทาโกร ร่วมเกี่ยวข้าว จำนวน 50 ไร่ โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรสาสตร์ จำนวน 40 คน พร้อมด้วยทหารจากกองพลทหารราบที่ 6 และเกษตรกรหมู่บ้านรอบค่ายทหารเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและให้นักศึกษาและทหารที่มาร่วมงานได้ศึกษาศิลปวัฒธรรมและวิถีชีวิตในชนบท การเกี่ยวข้าวที่นักศึกษาและทหารได้ทำเป็นการเกี่ยวข้าวโดยใช้เคียวซึ่งเป็นวิธีการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมของคนไทยตาหาดูได้ยากในปัจจุบัน อีกทั้งเกษตรกรชาวนาที่เกี่ยวข้าวด้วยวิธีนี้ก็กำลังลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัจจุบันมีการใช้รถเกี่ยวข้าวที่สะดวกและเกี่ยวข้าวได้รวดเร็วกว่า (ข้อเสียของการใช้รถเกี่ยวก็มีเหมือนกัน เช่น เปอร์เซ็นต์การสูญเสียของผลผลิตจะมากกว่าการเกี่ยวมือ และการนำเอารถเข้ามาเกี่ยวในนาอาจจะทำให้เกิดข้าวปนในแปลงนาได้) ดังนั้นจึงถือเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาและทหารที่จะได้เรียนรู้วิธีการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม ซึ่งช่วยทำให้เข้าใจถึงความยากลำบากของชาวนาว่า กว่าจะได้ข้าวมาแต่ละเมล็ดนั้นยากเย็นสักเพียงใด หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วงให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในคุณค่าในคุณค่าของข้าวและรู้จักบริโภคข้าวได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดต่อไป ... [24/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
632 people like this