4259
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน บริษัทเบทาโกร ร่วมประชุมหารืองานวิจัยไก่พื้นเมืองกับคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 คุณสุรเชษฐ์ ทองบุญล้อมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและนายพิชัย เหมือนทองจีน ผจก.ฝ่ายอาวุโสพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ บริษัท เบทาโกรอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าพบ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) และ รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ รองผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ร่วมประชุมหารืองานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องไก่พื้นเมือง และไก่บ้านไทย เพื่อเป็นการนำผลงานวิจัยไก่พื้นเมือง ไปใช้ประโยชน์ในภาคเอกชน เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดกระแสการตื่นตัว ขยายโอกาสด้านการตลาด สร้างอาชีพให้กับผู้ที่สนใจให้เป็นอาชีพหลักได้อย่างยั่งยืน การปรึกษาหารือในครั้งนี้สามารถตั้งโจทย์วิจัยได้อีกหลายเรื่อง และเป็นการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองให้ตรงต่อความต้องการทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองและผู้ประกอบการเพื่อผลักดันให้มีการใช้ไก่พื้นเมืองเป็นอาหารสุขภาพและผลิตไก่พื้นเมืองเพื่อส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างโอกาสทางเลือกให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการต่อไป ... [21/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
341 people like this