5856
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการองค์กรไร้พุงลดโรค

ia

  • เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการองค์กรไร้พุงลดโรค นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิณ ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิก วิทยากรในการนำเต้น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ คือ 1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรไร้พุงลดโรคให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนตลอดไป 2) เพื่อส่งเสริมให้องค์กรเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่อง อาหาร การออกกำลังกายและการจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมการเต้นแอโรบิกจะจัดขึ้นสัปดาห์ละ 2 วัน โดยเริ่มต้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป ... [26/11/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
485 people like this