5296
คณะเกษตรศาสตร์ มข. ได้รับรางวัล QA Award ในงาน Recognition Day & QM-QA Policy

ia

  • เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 15.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูรและบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้ารับโล่รางวัล QA Award คณะที่มีการบริหารจัดการและผลดำเนินการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่โดดเด่นอยู่ในระดับดีเลิศ อันดับที่ 2 (ผลการตรวจประเมิน IQA = 4.63) จากรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงาน Recognition Day & QM-QA Policy ซึ่งจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลการบริหารจัดการระบบประเมินและประกันคุณภาพที่โดดเด่นและเป็นเวทีในการชี้แจงนโยบายการบริหาร การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ โดยอันดับที่ 1 ได้แก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผลการตรวจประเมิน IQA = 4.65) ตามด้วยคณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ตามลำดับ ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [04/12/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
367 people like this