6419
คณะเกษตรศาสตร์ มข. จัดโครงการสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ia

  • เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางเศรษฐศาสตร์การเกษตร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักศึกษาแต่ละคนได้นำเสนอข้อมูลการสัมมนาที่ได้ศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรที่หลากหลาย รวมทั้งได้รับความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากองค์กรภายนอกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร วิทยากรโดย นายมรกต พิธรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มข. รุ่นที่ 13 บรรยายเรื่อง “การพัฒนาการเกษตรไทยภายใต้ AEC” ต่อจากนั้นนักศึกษาแบ่งกลุ่มการสัมมนา จำนวน 3 ห้อง และนำเสนอผลการสัมมนา และมอบประกาศเกียรติคุณผู้ที่มีผลการนำเสนอดีเยี่ยม และผู้นำเสนอสื่อโปสเตอร์ดีเยี่ยม ในช่วงเย็น ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [06/12/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
728 people like this