3858
ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์จัดวิชาสัมมนาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ia

  • เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์จัดวิชาสัมมนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งมีอาจารย์ร่วมเข้าฟังสัมมนาในครั้งนี้หลายท่าน ทางด้านวิชาสัมมนามีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะในการนำเสนอผลงานทั้งงานเขียนและรูปแบบการนำเสนอ การอภิปรายเสริมสร้างงานวิจัยทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษาสามารถเขียนบทความทางวิชาการได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง และเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา ทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องที่นำเสนอและสามารถบรรยายให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจ รวมทั้งสามารถตอบคำถามได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้จากการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะทำให้นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังนั้นช่วยส่งเสริมการวิจัยช่วยให้เกิดวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติและได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ติดอาวุธทางความปัญญาให้กับนักศึกษาเพื่อพัฒนาด้านวิชาการเกษตรต่อไป ... [04/12/2014]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
446 people like this