6693
รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัลนักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยอดเยี่ยมในงานสัมมนานักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องในวาระครบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ได้รับรางวัล นักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ยอดเยี่ยม จากท่านศาสตราจารย์ จรัญ จันทรลักขณา ในงานสัมมนานักปรับปรุงพันธุ์สัตว์ เนื่องในวาระครบ 72 ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดาเป็นผู้อุทิศตนและสร้างผลงานวิจัยทางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตลอดเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนาน และในงานยังได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง ความก้าวหน้าและความสำเร็จด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศไทย การบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักศึกษา ผู้ที่ให้ความสนใจ รวมทั้งภาคส่วนเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์สัตว์สัตว์ทั้งในภาคเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยด้านอาหาร สิ่งแวดล้อม และสวัสดิภาพมนุษย์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงหน่วยงานและนักวิจัยในการดำเนินงานด้านวิชาการต่างๆ เพื่อร่วมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและนักวิจัยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ... [15/12/2014]
    ia .ia2

  • Reported/Photo by: /
639 people like this