9109
คณบดีต้อนรับและประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัย IRD จากประเทศฝรั่งเศส

ia

  • วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556 คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข และ ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รวมทั้ง รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง อ.ดร.กิริยา สังข์ทองวิเศษ อ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา และอื่นๆ รวมกันต้อนรับ Mr.Robert AFRI Director of Department of Environment and Resorces และคณะนักวิจัยจากสถาบันวิจัย IRD ประเทศฝรั่งเศส พร้อมกับร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อไปในอนาคต ... [10/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1020 people like this