7370
เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ต.ศิลา โครงการ มข.ฟื้นฟูเกษตรกรประสบอุทักภัย

ia

  • รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง วันที่ 7 มกราคม 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) นำโดย รศ.บัญญัติ เหล่าไพบูลย์,ผศ.ดร.ยุพิน ผาสุข, นายณรงค์ฤทธิ์ วังระหา, นางสาวศรัญญา ศิริปัญญา และ นางสาวจิราวรรณ วิศิษฏบุตร ออกเยี่ยมเกษตรกรพร้อมสัมภาษณ์ถึงสภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมือง จากศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ซึงในครั้งนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมเกษตรกร 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านห้วยซัน และหมู่บ้านหนอง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีเกษตรกรให้ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์เป็นอย่างดี เกษตรกรกล่าวว่า ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ มข. 55 และชี เคเคยู 12 ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตาม "โครงการช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย" ไปนั้นมีการเจริญเติบโตดี ทนร้อน ให้ไข่ดก ไม่พบโรคระบาด และหากินตามธรรมชาติได้ดี เหมาะที่จะเลี้ยงในหมู่บ้าน และอยากให้ทางมหาวิทยาลัยให้การส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริม โดยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองต่อไป ... [08/01/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
981 people like this